MENÜ

(212) 449 13 13

ikinciel@odakotomotiv.com

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Ana Sayfa Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni


İşbu Aydınlatma Metni; veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Odak Pazarlama İhracat İthalat Mümessillik Anonim Şirketi (“Odak”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata (“KVKK”) uygun olarak Kişisel Verilerin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin Veri Sahibini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla kaleme almıştır.


İşbu aydınlatma metni ve açık rıza formu kapsamında veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan tüzel kişi tanımı ile Odak’tır (“Mersis No 0634000486900011”).

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sağlanması, bunların satışı, pazarlanması, promosyonu, tanıtımı ve ürün ve hizmetlerin sağlanmasından sonra destek hizmetleri süreçlerinin planlanması, takibi ve geliştirilmesi, tarafınızla akdedilen sözleşmelerin ifa edilebilmesi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kişisel olarak size uygun reklam, tanıtım, satış, pazarlama, etkinlik yönetimi, bilgilendirme, promosyon, kampanya süreçlerinin yönetimi ve bunlara ilişkin bildirimlerinin gerçekleştirilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin, anket ve müşteri memnuniyeti araştırmaları ve bu kapsamdaki hizmetlerin sağlanması amacıyla her türlü iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uygun araç ve sigorta poliçelerinin tespit edilmesi ve tarafınıza sunulması, Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ve bu kapsamdaki hizmetlerin, servislerin ve ürünlerin sunulması ve sağlanması amaçlarıyla sınırlı olmak üzere Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek koşuluyla fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, bu ortamlarda saklanmakta ve işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde; yurt içindeki veya yurt dışında bulunan iş ortaklarına, şirketimiz adına veri işleme faaliyeti gerçekleştiren üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurumları ve/veya özel kişilere, sigorta şirketlerine, sigorta aracılık şirketlerine, otomobil satışlarının gerçekleştirildiği internet sitelerine, satış görüşmeleri kapsamında ilgili üçüncü kişilere, aracınızla ilgilenen potansiyel alıcılara, şirketimiz adına veri işleyen araştırma, tanıtım ve danışmanlık hizmeti veren firmalara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, ekspertiz hizmeti sunan firmalara Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortam vasıtasıyla, teknik ve sair yöntemlerle, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya sitemiz, mobil uygulama gibi muhtelif yollarla, tarafınıza ait bilgilerle üçüncü kişilere ait sistemlerde yapılabilecek olan sorgulamalar ile toplanmakta ve Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun, Kanunun amacını düzenleyen 1. maddesi ile Kanunun kapsamını düzenleyen 2. maddesine uygunluğunun denetimi, yine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla Şirketimiz veya Şirket tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun “İlgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamında haklarınız açıkça belirtilmektedir. Bu kapsamda;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Yukarıda belirtilen (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. Bu kapsamdaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Maltepe Mah. Londra Asfaltı Cad. No.40/A Zeytinburnu/ İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahipleri adına başvuru talebinde bulunabilmesi için Kişisel Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.